34. Фитинги

Фитинг прям. 9512 6-М12х1,5 (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. АИ-1803601 (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. АИ-3506808-01/6-М10 (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. АИ-3506801-01/8-М16 (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. АИ-3506813-01/8-М12 (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. АИ-3506802-01/6-М16 (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. АИ-3506800-01/10-М16 (АЗ УРАЛ)
АИ-3506895-01/М16х1.5-М22х1,5 тройник вертикальный (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506847-01/16-М22 (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. АИ-3506810-01/12-М16 (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506804-01/10-М12 (АЗ УРАЛ)
DS 6510 6-М16х1,5-S Фитинг прям. (снят) (АЗ УРАЛ)
DS 6510 10-М22х1,5-S Фитинг прям. (Снят замена на АИ-3506806-01) (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. DS 6510 10-М16х1,5-S (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. АИ-3506811-01/12-М22 (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. АИ-3506806-01/10-М22 (АЗ УРАЛ)
Фитинг 8512 8-М14х1,5-S гидравлич. (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. соедин. АИ-6804602/6 (АЗ УРАЛ)
D 2062 М16х1.5-M22х1.5-S тройник (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506844-01/6-М16 (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-1803604 /6-М16х1,5-S(АЗ УРАЛ)
АИ-3506897-01/М16х1.5-М22х1,5 тройник горизонтальный (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506845-01/М16-М16 (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506843-01/8-М16 (АЗ УРАЛ)
Фитинг прям. АИ-3506803-01/15-М16 (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506850-01/8-М22 (АЗ УРАЛ)
D6502 10-М16х1,5-S Фитинг углов. (снят) (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506840-01/10-М16 (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506849-01/12-М22 (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. D6502 10-М22х1,5-S (АЗ УРАЛ)
Фитинг 9550 8-М14х1-S01 (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506842-01/10-М22 (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506841-01/15-М16 (АЗ УРАЛ)
Фитинг углов. АИ-3506848-01/15-М22 (АЗ УРАЛ)
9600 15-М12х1.5-6-М22х1.5S крестовина (АЗ УРАЛ)